1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رابطه بین تجربه و تمایلات رفتاری گردشگران در زمان کووید-19 (مطالعه موردی: استان مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گردشگری، تجربه، رفتار، کووید-19، استان مازندران
سال 1401
پژوهشگران الهام واحدی اشرفی(دانشجو)، روزبه میرزائی(استاد مشاور)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد راهنما)

چکیده

مقاصد گردشگری برای کسب موفقیت باید به دنبال شناسایی و ارائه تجربیاتی باشند که یک مزیت رقابتی برای آن ها ایجاد کند. هنگامی که گردشگران، تجربه سفر را در سطوح بالایی ارزیابی و دریافت کنند، بر ارزش درک شده و سطح رضایتمندی آن ها تاثیر می گذارد و تمایلات رفتاری مثبت خود را به دنبال آن نشان می دهند. بیماری کووید-19 تلفات بی‌سابقه‌ای بر سفر و گردشگری، زندگی و معیشت وارد کرده است و باعث تغییر رفتار و سبک سفر آن ها شده است. لذا هدف این پژوهش، تحلیل رابطه بین تجربه و تمایلات رفتاری گردشگران در زمان کووید-19 در استان مازندران است. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی مبتنی بر پژوهش های میدانی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران ورودی به استان مازندران در زمان شیوع ویروس کووید-19 تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در این پژوهش، به صورت تصادفی بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید و عدد 384 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه با سوالات بسته، با دو نرم افزار SPSS 25 و Smart PLS 3 انجام شد. یافته ها نشان می دهد که از بین مولفه های تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران،. دو مولفه تجربه گردشگری و ارزش درک شده مستقیما بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیر گذار بوده است و نیز از بین متغیرهای رضایتمندی،‌ دسترسی، امنیت و زیرساخت هایی مانند اینترنت در وضعیت مطلوب و بهداشت محیط و هزینه های اقامت، غذا و سایر خدمات گردشگری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و این خود منجر به تمایلات رفتاری منفی می شود.