1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تمایلات گردشگران و توسعه گردشگری کشاورزی )مطالعه موردی: نواحی روستایی دهستان سخت سر شهرستان رامسر)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
"گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی، تمایلات، نواحی روستایی، رامسر"
سال 1396
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی ، فاطمه رمضانی

چکیده

چکیده امروزه رویکرد جدی در توسعه کشاورزی موجبات رشد گردشگری در مناطقی که پیشزمینه قوی در کشاورزی را دارا میباشند فراهم میآورد. با توجه به ظرفیت های صنعت کشاورزی ایران که میتوان ادعا نمود در تمامی اراضی کشور باقدرت جریان دارد، گردشگری کشاورزی میتواند گام مؤثری در جهت توانمندسازی اقتصاد روستایی باشد. از این میان شهرستان رامسر با پتانسیلهای بالای کشاورزی میتواند در این پیشرفت عضو مؤثری باشد. مراسمها و سنتهایی نظیر تیرماه سیزده، جشنواره شکوفههای بهارنارنج، کشت ارگانیک برنج، مزارع و باغات چای و گلگاوزبان، و دهها سنت متنوع میتواند بهعنوان بخش اصلی گردشگری کشاورزی به کار گرفته شود و در جذب گردشگران علاقهمند به رویدادهای کشاورزی و سنتی مؤثر واقع گردد. ازاینرو با مدیریت و برنامهریزی صحیح میتوان گامهای مؤثری در جهت توسعه اقتصاد روستایی برداشت. تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤال: "آیا رابطه ای بین تمایلات گردشگران و بر توسعه گردشگری کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان رامسر وجود دارد؟. اطلاعات تحقیق بر مبنای پرسشنامه توزیعشده میان گردشگران شهرستان رامسر گردیده و بر اساس اهداف پژوهش و SPSS بهدستآمده است. دادهها پس از کدگذاری وارد نرمافزار ماهیت دادهها، از آزمونهای مختلفی همچون آزمون فریدون و آزمون طی مستقل، آزمون تی تک نمونهای، برای تحلیل استفادهشده است. نتیجهی تحقیق حاکی از وجود ظرفیتهای گردشگری کشاورزی در دهستان سخت سر بخش مرکزی شهرستان رامسر می باشد. نیز نتایج دیگر بیانگر وجود رابطه بسیار معنادار میان ظرفیت های موجود کشاورزی و میزان از حمایت گردشگران از رشد و توسعه گردشگری کشاورزی است.