1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان های استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری با رویکردتوسعه پایدار گردشگری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری اولویت بندی سرمایه گذاری توسعه پایدار F-AHP و F-TOPSIS
سال 1401
مجله جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)
شناسه DOI
پژوهشگران محمد علی الهی چورن ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، الهام واحدی اشرفی ، فریبا رضائی

چکیده

گردشگری در قرن حاضر، به عنوان یکی از پر رونق ترین صنایع، و نیروی محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می شود از این نظر بیشتر دولت ها نقش گردشگری را در رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی به رسمیت شناخته اند اولویت بندی مقصدهای گردشگری را می توان به نوعی، بخشی از فرآیند برنامه ریزی فضایی در یک منطقه دانست هدف این پژوهش اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری در استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری و توسعه پایدار می باشد. می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی تدوین شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از ترکیب دو مدل F-AHP و F-TOPSIS استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25نفر از کارشناسان بخش گردشگری است که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنیاز جمع آوری شده است. از ضریب آلفای کرون باخ برای سنجش پایایی پرسشنامه به میزان84/0 استفاده شده است و نتایج حاصل از مدل تاپسیس فازی، مکان های گردشگری استان مرکزی جهت بازدید گردشگران به ترتیب زیر اولویت بندی نمود: استان اراک، با امتیاز (536/0) رتبه یک، ساوه با امتیاز (526/0) رتبه دوم، خمین (478/0)، رتبه سوم، تفرش و دلیجان با امتیاز (466/0)، (462/0)رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند.