1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری در شرایط هم گیری کووید-19
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری، کووید 19
سال 1400
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی ، سارا حبیب تبار

چکیده

واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری در شرایط هم گیری کووید-19واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری در شرایط هم گیری کووید-19واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری در شرایط هم گیری کووید-19واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری در شرایط هم گیری کووید-19واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری در شرایط هم گیری کووید-19واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری در شرایط هم گیری کووید-19