1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش ویژگ یهای شخصیتی کارآفرینان کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری بر عملکرد آنها طی بحران کرونا )مطالعه موردی: اقامتگا ههای بومگردی استان گیلان و گلستان(
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کووید- 19 ، کسبب و کارهای کوچک و متوسبط گردشبگری، ویژگی شبخصبیتی 2 ، اقامتگاه بومگردی، گلسبتان، گیلان
سال 1400
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی ، سارا حبیب تبار

چکیده

در سال اخیر صنعت گردشگری متأثر از حوادث طبیعی و انسانی بسیاری همانند جنگ و تروریسم، بحران اقتصادی، طوفان و سیل و اپیدمیهای گوناگون بوده است. در میان اثرات منفی که طی این بحرانها به بخشهای مختلف صنعت گردشگری وارد میشود، بیشترین تأثیر بر کسب و کارهای کوچک و متوسط این صنعت است؛ زیرا، این مشاغل با مشکلاتی همچون کمبود منابع، کمبود مهارت های مدیریتی و عدم نگرش استراتژیک رو به رو هستند. از آ نجایی که این مشاغل تحت مالکیت فردی میباشند، بخش مهمی از تصمیمات این مشاغل بستگی به خصوصیات شخصیتی مدیران و مالکان آن دارد. لذا، این پژوهش با هدف بررسی نقش خصوصیات شخصیتی مالکان )مدیران( گردشگری در ابعاد مختلف عملکردی آنها طی بحران همهگیری کووید- 19 انجام شده است. جهت گردآوری ادبیات پژوهش از روش اسنادی – کتابخانهای استفاده شد. همچنین پرسشنامه الکترونیکی بین 51 نفر از مالکان و مدیران اقامتگاه های بومگردی استانهای گیلان و گلستان توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های توصیفی، همبستگی بین متغیرها از نرم افزار SPSS و جهت ارزیابی قابلیت پیشبینی مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که برونگرایی با رضایت کارکنان و سودآوری رابطه مستقیم ضعیفی دارد. همچنین متغیر روا نرنجو ری با رضایت کارکنان، عملکرد فروش و سودآوری رابطه معکوس ضعیفی دارد. همچنین پذیرا بودن برای تجربه با رضایت کارکنان و سودآوری رابطه مستقیم ضعیفی دارد. در حالی که هیچ رابطهای بین سایر ویژگیهای شخصیتی و ابعاد عملکرد کسب و کار مشاهده نشد. در نهایت نتایج برازش حداقل مربعات جزئی نشان داد که مدل طراحی شده حدوداً ضعیف بوده و قابلیت اتکای متوسطی دارد.