1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
)بررسی نقش فن آوری های نوین در رشد و توسعه گردشگری با تأکید بر گردشگری مجازی(
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فنآوریهای نوین، توسعه پای دار، توسعه پایدار مقاصد، گردشگری مجازی.
سال 1400
پژوهشگران مهری دنیوی ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

یکی از کاربردهای مهم فنآوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت در صنعت گردشگری است. امروزه نمیتوان اهمیت صنعت گردشگری و کاربرد گردشگری خارجی در پیشرفت کشور را نادیده گرفت. اهمیت گردشگری خارجی در زمینههای بسیاری مانند؛ ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص داخلی، منابع درآمد برای دولت، منابع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی دارد، بنابراین برای ورو د به بازا ر رقابتی جهان مجبو ر به تجهیز امکانات و بهرهبرداری از تکنولوژ ی نوین م یباشند. ابزار الکترونیکی و اینترنت بر تمام زنجیره توزیع خدمات گردشگری تأثیر شگرفی ایجاد کرده است. این تغییرات در هم هی بخشها مثل؛ خطوط هوایی، مهمانپذیری، گردانندگان تور، آژانسهای مسافرتی و مقاصد سفر نمود پیداکرده است. بنابراین؛ فنآور یهای نوین در همه ابعاد گردشگری تأثیر دارد. از طرف دیگر، گردشگری مجازی امروزه در سراسر دنیا توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است. به دلیل استفاده راحت و کمهزینه از این نوع گردشگری، امروزه بسیاری از کشورها به فکر استفاده از این فناوری برای ثبت، مکانهای تاریخی، تفریحی و گردشگری خود افتادهاند. هدف این پژوهش بررسی نقش فنآور یهای نوین در توسعه پایدار مقاصد گردشگری با تأکید بر گردشگری مجازی است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی- پیمایشی است و به روش اسنادی . کتابخانهای است. جامعهی آماری این پژوهش گردشگرانی هستند که از فنآوریهای جدید برای سفر به مقصد مورد نظر، استفاده کردهاند. بهمنظور بررسی دادههای پژوهش و آزمون فرضی هها از آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزارهای آماری SPSS استفادهشده است. بدینصورت که نرمافزار SPSS برای محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ و همچنین خلاصهسازی ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری استفادهشده است. در نهایت برای اثبات و رد فرضیات، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آمادگی خدماتی و سیستمی، آمادگی زیرساختی و آمادگی سازمانی بر گردشگری مجازی تأثیر میگذارد. بدین معنی که هرچه آمادگی خدماتی و سیستمی، آمادگی زیرساختی و آمادگی سازمانی بیشتر باشد، گردشگری مجازی پیشرفت بیشتری