1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تعهد حرفه ای بر تعهد سازمانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تعهد، حرفه ای، سازمانی،معلم
سال 1396
پژوهشگران سیده مقدسه موسی زاده موسوی ، محسن علیزاده ، مرتضی موقر

چکیده

تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای دو مفهوم متمایز از هم هستند که پژوهش های متعدد نشان دادهاند که این دو نوع تعهد پیش بینی ها و نتایج متفاوتی دارند.در مورد این دومتغیر باهم دو دسته نظر متفاوت وجود دارد و پژوهش های متعددی صورت گرفته است.بعضی اعتقاد به تعارض این دو باهم دارند ومعتقدند که حضور یکی منجر به کاهش و ازبین رفتن دیگری می شود.در مقابل بعضی دیگر بیان کرده اند که این دو نوع تعهد الزاما متضاد یکدیگر نیستند و حتی رابطه ایمثبتی با هم دارند.در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری هریک ،رابطه آنها در بین معلمان استان مازندران بررسی شده است.تحلیل نتایج مستخرج از داده های نمونه 418 نفری از آنها با استفاده ازپرسشنامه استاندارد نشان داد که با ضریب تعیین 69/99رابطه مثبت ومعناداری بین آنها وجود دارد.