1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بازاریابی تأثیرگذار: شناسایی و تبیین تأثیر‌های روانشناختی اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی بر مصرفکنندگان (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی تأثیرگذار، اینفلوئنسر، ‎رهبران عقیده ، شبکه های اجتماعی ، عوامل روانشناختی
سال 1402
مجله تحقیقات بازاریابی نوین
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی موقر ، مینو صاحب الداری

چکیده

پدیدۀ شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، زندگی بشر و از‌جمله کسب‌و‌کارها را تحت‌تأثیر خود قرار داده است‌‌. نفوذ اینفلوئنسرها (افراد تأثیرگذار) بر مخاطبان ازجمله مفاهیم کلیدی درحوزۀ شبکه‌های اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی تأثیر‌های روان‌شناختی است که اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی بر پیروان خود و از‌جمله مصرف‌کنندگان می‌گذارند. در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با استفاده از روش کیفی مرور سیستماتیک از ۴۶ مقالۀ نهایی انتخاب‌شده، ۲۶ کد استخراج و سپس کد‌ها در قالب ۸ مفهوم حمایت عاطفی، هویت‌سازی، تجربۀ لذت‌بخش، همدلی، ایجاد ذهنیت خوب، تمایل به برند، اختلال‌های روانی و رفتارهای مخرب دسته‌بندی و درنهایت، مفاهیم در‌قالب دو مقولۀ اصلی تأثیر‌های روان‌شناختی مثبت و منفی افراد تأثیرگذار بر پیروان طبقه‌بندی شد. سرانجام، برای آشکارسازی متغیرهای پنهان و تحلیل تأثیر‌های روان‌شناختی اینفلوئنسرهای اینستاگرام بر مصرف‌کنندگان از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزار SPSS در جامعۀ آماری دانشجویان دختر دانشگاه مازندران بهره‌ گرفته و نتایج به‌دست‌آمده از روش مرور سیستماتیک و دسته‌بندی آنها با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. در پایان پژوهش حاضر توصیه‌هایی برای صاحبان برند، افراد تأثیرگذار، پژوهشگران آتی و متولّیان امور شبکه‌های مجازی در کشور ارائه شده است.