1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ادراک از رهبری تحول آفرین برتیم ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آوای تیم؛ رهبری تحول آفرین؛ عملکرد تیم سازمانی ؛ رضایت شغلی
سال 1400
پژوهشگران فریبا غلامی اول ، مرتضی موقر

چکیده

وجود سازمان هایی که در آن به نقش افکار و ایده های تک تک اعضاء اهمیت دهد و اجازه ابراز عقاید و ایده های نو را متناسب با پیشرفت های نوین عصر اطاعات به کارکنان بدهد؛ نیازمند رهبرانی است که پیشرو این مهم باشند. همواره رهبران تحول گرا از طریق گفتار و کردارشان کل جامعه را دچار تحول میکنند و نفوذ فراوانی در میان پیروانشان دارند. بنابراین هدف از این مطالعه مروری بررسی نقش رهبران تحول گرا در تیمهاست که بررسی ها روابط مثبتی را بین رهبری تحول آفرین و مولفه های فردی و تیمی مانند عملکرد ، رضایت شغلی ، اعتماد ، انسجام و اثربخشی و ... نشان می دهد.