1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مهریه اداره ثبت دادگاه خانواده هزینه دادرسی
سال 1402
مجله مطالعات فقه اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران شهره منصوری ، حمید ابهری ، سام محمدی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می­شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج­ ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ­ها: ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته­ ها: یافته­ های پژوهش حاضر نشان می­دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش­ های عملی را ایجاد می­نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. نتیجه ­گیری: چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه­ی مهریه از طریق دفترخانه­ی ثبت کننده نکاح و اداره­ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه­ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه­ ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.