1402/12/07
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604

مشخصات پژوهش

عنوان
مرگ در هندسه تصویری قرآن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
قرآن، مرگ، فلسفه مرگ، شمولیت مرگ، هندسه تصویری
سال 1400
پژوهشگران مریم پسندیده پور(دانشجو)، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی(استاد مشاور)، حبیب اله حلیمی جلودار(استاد راهنما)

چکیده

پژوهشگران عرصه قرآنی در سال های پیشین برای روشن سازی ماهیت مرگ و شناخت آن کوشش های متعددی انجام داده اند. هر کدام از این کوشش ها دارای رویکردی بوده که محقق در این پژوهش بر اساس آیات قرآن سعی داشته شناختی جامع و در بردارنده تمامی زوایای این مسئله مهم را به مخاطبان ارائه دهد . از آنجا که مرگ دارای هویتی ناشناخته نزد بشر می باشد و انسان از عالم روحانیت اطلاعات تجربی ندارد مسائلی اینچنین برای بشر گنگ مانده است و قرآن ، کتاب محکم الهی راهنمای ما در چنین تنگناهایی می باشد؛ از طرفی شناخت این موضوع مهم می تواند پنجره ای نو به دیده بشر بگشاید تا در مسیر زندگی که نهایتا بدین مقوله ختم خواهد شد براساس بهترین کیفیت اعمال خود را انجام دهد. هستی و موجودیت این مساله را مورد پژوهش قرار دادیم و به مخلوق بودن بودن آن که برای دین شناسان محرز است بر خلاف تصور عامه که آن را امر عدمی می دانند پی بردیم و در ادامه پژوهش با بررسی فلسفه وجودیش که سنجش اعمال بشر و قرب الهی است به گستره آن در فصل پایانی پرداختیم که جز خدای احد و واحد کسی نتواند از آن مفرّی داشته باشد. نوآوری این پژوهش در جامع و کامل پرداختن به زوایای اصلی مرگ با رویکرد تفسیری آیات قرآن در دسته بندی آیات مکی و مدنی به صورت مجزا می باشد که با بررسی تمامی آیات مربوط به این موضوع صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای است همچنین از منابع الکترونیکی (سایت و نرم افزار) مرتبط نیز بهره برده شده است.