11 فروردین 1402
معصومه معتمدنيا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان روسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات روسی
تلفن: 35302674
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش پیوند های زبانی میان دو زبان فارسی و روسی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ایران فرهنگی؛ ارزش؛ زبان؛ ادبیات روسی
پژوهشگران معصومه معتمدنیا (نفر اول)

چکیده

یکی از ویژ گی های فرهنگ و زبان فارسی، ریشه یابی واژه ها به ویژه واژه های دخیل در زبان فارسی است که در میان آن ها واژۀ روسی نیز دیده می شود. در بعضی از وام واژه های روسی تغییرات معنایی و یا حوزۀ معنایی، در برخی از آن ها گاه تغییرات آوایی و در گروهی دیگر نیز تغییهرات دستوری پدید آمده است . وام واژه هایی نیز روسی انگاشته شده اند؛ ولی پس از بررسی مشخص شدند که آن ها واژ ه های اصیل فارسی بوده اند که به زبان روسی وارد شده و سپس با تغییرات آوایی به زبان فارسی بازگشته اند. در این مقاله پس از نشان دادن اهمیت و وجه ضرورت چنین پژوهشی ، با مروری بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران اسلامی و کشورهای حوزه ایران فرهنگی، تلاش شده است از طریق تمرکز بر ادبیات انقلاب به نقش زبان و ادبیات فارسی و زبان روسی، پرداخته شود.