11 فروردین 1402
معصومه معتمدنيا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان روسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات روسی
تلفن: 35302674
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان Иранские литературоведы о произведениях А.С.Пушкина, Л.Н.Тостого,А.П.Чехова IRANIAN THEORISTS OF LITERATURE ON THE WORKS BY PUSHKIN, TOLSTOY,CHEKHOV
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
анализ, иранские литературоведы, ираноязычные читатели, русский классик. analysis, Iranian literary theorists, Farsi-speaking readers, Russian classical literature
مجله ُنشریه پژوهشنامه علوم انسانی اوراسیا ЕВРОАЗИЙСКИЙ ВЕСТНИК ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه معتمدنیا (نفر اول)

چکیده

Данная статья, посвященная анализу направленности интересов иранских литературоведов, представляет непосредственные примеры того, как ираноязычные читатели воспринимают произведения русской классики. This paper focuses on the analysis orientation directions of Iranian literary and gives direct examples that we understand how Iranian readers perception and understand Russian classical writers.