1402/12/06
معصومه معتمدنیا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-3028-5014
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: Masoumeh Motamednia
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 35305024

مشخصات پژوهش

عنوان
Иранские литературоведы о произведениях А.С.Пушкина, Л.Н.Тостого,А.П.Чехова IRANIAN THEORISTS OF LITERATURE ON THE WORKS BY PUSHKIN, TOLSTOY,CHEKHOV
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
анализ, иранские литературоведы, ираноязычные читатели, русский классик. analysis, Iranian literary theorists, Farsi-speaking readers, Russian classical literature
سال
2016
مجله ُنشريه پژوهشنامه علوم انساني اوراسيا ЕВРОАЗИЙСКИЙ ВЕСТНИК ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
شناسه DOI
پژوهشگران Masoumeh Motamednia

چکیده

Данная статья, посвященная анализу направленности интересов иранских литературоведов, представляет непосредственные примеры того, как ираноязычные читатели воспринимают произведения русской классики. This paper focuses on the analysis orientation directions of Iranian literary and gives direct examples that we understand how Iranian readers perception and understand Russian classical writers.