1402/12/07
معصومه معتمدنیا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-3028-5014
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: Masoumeh Motamednia
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 35305024