08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان The Marshall–Olkin extended generalized Rayleigh distribution: Properties and applications
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Generalized Rayleigh distribution, least squares method, Marshall–Olkin extended distribution, maximum likelihood estimation.
مجله COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS
شناسه DOI 10.1080/03610926.2014.1002937
پژوهشگران سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر اول) ، مهدی مهدی زاده (نفر دوم) ، آرتور لمونته (نفر سوم)

چکیده

In this paper, a new extension for the generalized Rayleigh distribution is introduced. The proposed model, called Marshall–Olkin extended generalized Rayleigh distribution, arises based on the scheme introduced by Marshall and Olkin (1997). A comprehensive account of the mathematical properties of the new distribution is provided. We discuss about the estimation of the model parameters based on two estimation methods. Empirical applications of the new model to real data are presented for illustrative purposes.