1403/03/31
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
Bayesian Estimation for the Marshall-Olkin Extended Exponential Distribution Under Progressively Type-II Censoring with Binomial Removals
نوع پژوهش
Presentation
کلیدواژه‌ها
Gibbs sampling, Bayes estimator, binomial removals
سال
2016
پژوهشگران Esmaeel Azizi ، S.M.T.K. MirMostafaee

چکیده

In this paper, we study the Bayesian estimation problem for the Marshall-Olkin extended exponential distribution under Type-II progressive censoring scheme with binomial removals. In the end, a simulation study is presented to illustrate the proposed procedures.