1403/03/07
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
حل دستگاه های معادلات دیفرانسیل کسری خطی با روش تکرار کسری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روش تکرار کسری، معادلات دیفرانسیل کسری خط، دستگاه دیفرانسیل کسری خط
سال 1397
پژوهشگران ماشاء اله متین فر ، مصطفی اسلامی ، سحر محسن آبادی

چکیده

معادلات دیفرانسیل کسری حالت کلیتری از معادلات دیفرانسیل معمولͬ هستند که در معادله به جای مشتق مرتبه ی صحیح، مشتق مرتبه ی غیرصحیح جایͽذاری مͬ شود. برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل کسری روش های متفاوتͬ وجود دارد که ی ͬͺاز روش ها، روش تکرار وردشͬ است. اما ی ͬͺاز مشͺلات این روش، محاسبات ضریب لاگرانژ است زیرا برای معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری،مخصوصا مرتبه ی بالا، به سختͬ ضریب لاگرانژ تعیین مͬ شود. هدف ما در این مقاله ارائه روش جدیدی است که به ضریب لاگرانژ احتیاجͬ نداشته باشد. این روش بر روی معادلات دیفرانسیل خطͬ مرتبه ی کسری متفاوتͬ انجام شده که نتایج نشان مͬ دهد این روش کاراست و قابل تعمیم بر روی دستگاه معادلات دیفرانسیل خطͬ مرتبه ی کسری است. ما در این مقاله توضیح مͬ دهیم که چͽونه مͬ توان دستگاه های معادلات دیفرانسیل کسری خطͬ را با روش جدید)روش تکرار کسری( حل کرد