1403/03/07
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
حل عددی سیستمهای دینامیکی با استفاده از توابع پایه ای
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حل عددی سیستمهای دینامیکی با استفاده از توابع پایه ای
سال 1402
پژوهشگران مرضیه دوستی(دانشجو)، یداله اردوخانی(استاد مشاور)، ماشاء اله متین فر(استاد راهنما)

چکیده

حل عددی سیستمهای دینامیکی با استفاده از توابع پایه ای