1403/01/24
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران
سال 1401
پژوهشگران ماشاء اله متین فر

چکیده

عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران