1403/01/24
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
کهاد ریاضی حاشیه ای مهمتر از متن
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
کهاد ریاضی حاشیه ای مهمتر از متن
سال 1401
پژوهشگران ماشاء اله متین فر

چکیده

کهاد ریاضی حاشیه ای مهمتر از متن