1403/01/24
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
سولیتونهای نوری و جوابهای دیگر معادله کوندو- موکرجی-ناسکار دوبعدی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
معادله کوندو-موکرجی- ناسکار دوبعدی، تبدیل موج حرکتی، روشهای تابع نمایی و ضمنی ژاکوبی، سولیتون های نوری و جوابهای دیگر.
سال 1400
مجله پژوهش هاي نوين در رياضي
شناسه DOI
پژوهشگران ماشاء اله متین فر ، محمدعلی میرزازاده ، کامیار حسینی

چکیده

معادله کوندو-موکرجی- ناسکار دوبعدی توصیف کننده انتشار دینامیک سولیتون در سیستمهای ارتباطی فیبر نوری در مقاله حاضر مطالعه میشود. هدف موردنظر با به کارگیری یک تبدیل موج حرکتی برای کاهش معادله کوندو-موکرجی-ناسکار دوبعدی به یک دامنه یک- بعدی و حل معادله دیفرانسیل معمولی غیرخطی حاصله با استفاده از روشهای تابع نمایی و ضمنی ژاکوبی اجرایی میگردد. بهعنوان یک موفقیت، سولیتونهای نوری و جوابهای دیگر معادله کوندو-موکرجی- ناسکار دوبعدی با تایید عملکرد فوق العاده روشهای به کارگیری شده رسما استخراج میشوند.