1402/12/13
مرتضی علویان

مرتضی علویان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302691

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی تعاملات دولت و جامعه در حکمرانی آب ایران؛دلالت های راهبردی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ایران،شیوه تولید آسیایی، دولت، جامعه، حکمرانی آب.
سال 1401
مجله پژوهش هاي راهبردي سياست
شناسه DOI
پژوهشگران مریم حسینی ، مرتضی علویان ، ابوالفضل قاسمی

چکیده

چکیده دولت ها در تمدن های آب پایه به دلیل تحکیم سازمانی از جامعه نیرومندتر بوده اند و آب و مصرف آن سبب شده است آب نقش اساسی خود را در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی ملت ها و جوامع بشری ایفا نمایند. از این روی سؤال اصلی تحقیق عبارت از تعاملات دولت و جامعه در حکمرانی آب در ایران چگونه است؟یافته های تحقیق براساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد دولت در ایران به دلیل دارا بودن توانایی نفوذپذیری، توانایی تنظیم روابط اجتماعی و تخصیص منابع باعث قوی تر بودن آن نسبت به جامعه شده است. عوامل تقویت دولت در ایران در زمینه آب عبارت اند از: انتقال حوضه ای ، صدور مجوز، تصفیه آب، سیاست سازه ای، سیاست نرخ گذاری، اخذ مجوز انشعابات، افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی، رشد کشاورزی و صنایع، حل وفصل منازعات میان متقاضیان آب، ایجاد مشوق های اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی می باشد. در چارچوب نظری از نظریه شیوه تولید آسیایی و حکمرانی آب بهره گرفته می شود.