1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دیدگاه معلمان در ارتباط با نقش روش آموزش باورهای دینی برسلامت روان دانش آموزان دخترانه متوسطه اول شهرستان بابلسر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روش های آموزش، باور دینی، سلامت روان، دانش آموزان
سال 1399
مجله دين و سلامت
شناسه DOI
پژوهشگران خدیجه آقاجانی کاسگری ، رمضان مهدوی آزادبنی ، محمد اسماعیل قاسمی طوسی

چکیده

سابقه و هدف: علی رغم پژوهش های ارزنده در حوزه دین و سلامت، اما بررسی سلامت روان با نظر به روش های آموزش آموزه های دینی همچنان جای کار دارد. یکی از پیامدهای احتمالی بکارگیری روش های نامناسب در آموزش باورهای دینی، نتیجه ناگواری است که می تواند به روان مخاطبان برجای بگذارد و سلامت روان فرد را مورد تهدید قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش روشهای آموزش باورهای دینی برسلامت روان دانش آموزان ازدیدگاه معلمان متوسطه اول شهرستان بابلسر است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش معلمان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان بابلسر است که طبق جدول مورگان100 نفر جهت انجام پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 911/0 برآورد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آماره های توصیفی و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تحقیق نشان داد که روش های آموزش باورهای دینی(روش های قصه گویی، استدلالی، نمایشی و تمثیلی) برسلامت روان دانش آموزان ازدیدگاه معلمان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان بابلسرنقش مثبت و معناداری دارد. روش های آموزش باورهای دینی، 74% بر سلامت روان دانش آموزان تاثیر دارد. استنتاج: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تبلیغ و ترویج آموزه های دینی در چهارچوب خاصی می تواند تحقق یابد که در صورت عدم رعایت آن نتیجه ای حاصل نمی شود و ممکن است گاهی نتیجه عکس داشته باشد. نتایج آزمون ها نیز نشانگر همین امر است.