1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
وجود ذهنی و تطابق آن با وجود عینی از منظر ابن سینا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ذهن ، وجود ذهنی ، وجود عینی، ابن‌سینا
سال 1402
مجله نسیم خرد
شناسه DOI
پژوهشگران قاسم اسلامی پیجا ، رمضان مهدوی آزادبنی ، محسن کبیری راد ، سید علی اکبر ربیع نتاج

چکیده

ذهنشناسی فلسفی یکی از مباحث بسیار مهم در معرفتشناسی فلسفی است که میتوان گفت نسبت به مسائل دیگر این علم تقدم دارد؛ چراکه تا مسئله ذهن و وجود ذهنی و مطابقت ذهن و عین دقیق بیان نشود، در باب ارزش ادراک و علم و معلومات نتیجهای سودمند به دست نمیآید و تا زمانی که درباره ارزش معلومات یقین حاصل نشود، بحث از مسائل دیگر فلسفه و حتی دیگر علوم، سودمند و یقینآور نخواهد بود. بنابراین بحث درباره ذهنشناسی و به تبع آن وجود ذهنی و بررسی نقش معرفتی آن اهمیت ویژهای دارد. نظر ابنسینا، فیلسوف بزرگ اسالمی، در باب ذهنشناسی میتواند ما را از منشأ بسیاری از اختالفات در مسئله ارزش علم و معلومات آگاه گرداند. پژوهش حاضر با بررسی توصیفی ـ تحلیلی نظریه ابنسینا و بازخوانی ادله او در اثبات وجود ذهنی و تطبیق آن با وجود عینی قصد دارد به توجیه اختالفات بیرونی حول علم و معلومات از دیدگاه او بپردازد.