1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
انسان شناسی تکاملی و بن بست اخلاقی آن با تاکید بر قانون طلایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اخلاق - تکامل- انسان شناسی - ارزش
سال 1395
مجله پژوهش هاي اخلاقي
شناسه DOI
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

اهمیت شناخت انسان با توجه به قدمت تاریخی آن بر کسی پوشیده نیست. همچنین بخش مهمی از مباحث فلسفی و مطالعات دینی در مورد شناخت انسان و آشکار سازی وجود و ظرفیت های وجودی اوست.در این تحقیق نویسنده تلاش می کند تا بیان نماید که چگونه انسان شناسی تکاملی به عنوان یکی از محصولات عصر جدید با بن بست چاره ناپذیری در حوزه اخلاق مواجه است به نحوی که امکان هر نوع سازش منطقی میان آن و خدا گرایی توحیدی را منتفی می سازد. ابعاد مختلفی را می توان محور تضاد میان انسان شناسی تکاملی و اخلاق نشان داد. تحقیق حاضر محدود به قانون طلایی خواهد بود و تبدیل قانون طلایی که بر اساس آن " برا ی دیگران همان را باید دوست داشت که برای خود دوست داریم" به یک قانون غیر قابل دفاع و نگرش ساده لوحانه که صرفا منفعت فردی و خود خواهانه در آن توصیه می گردد از عمده ترین بحرانی است که انسان شناسی تکاملی به لحاظ اخلاقی به همراه دارد. بنا بر تلقی رایج فیلسوفان خداگرا تحول اخلاقی در رفتار و زندگی آدمی زمانی رخ می دهد که انسان اساس زندگی خود را بر محور خواست خداوند متعال بنیان نهد و فاصله گرفتن از خودگرایی به منظور تحصیل خوی خداگونه ارزش غایی و بنیان سایر ارزش ها محسوب می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تمسک به تبیین علی به معنای کشف روابط علی بین احکام و گزاره های مورد بررسی انجام می شود.