1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات درس

عنوان اقتصاد کشاورزی
شماره 6120012
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز اقتصادخرد 2
توضیحات