1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل بازدارنده هیجان های پیشرفت در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (بر اساس نقش کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیابی شناختی استرس تحصیلی، هزینه-سود ادراک شده و حمایت اجتماعی ادراک شده)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیابی شناختی، هزینه-سود، حمایت اجتماعی، هیجان های پیشرفت
سال 1399
مجله پژوهش هاي نوين روانشناختي
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالقاسم یعقوبی ، خسرو رشید ، سمیرا فرزین

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی برخی عوامل فردی و اجتماعی بازدارنده ی هیجان های پیشرفت دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد. جامعه پژوهش همه دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه 400 تن بودند که به شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های کنترل تحصیلی ادراک شده پری، لادکیج، پکران و پلتییر (2001)، ارزیابی شناختی پی-کاک و لانگ (1990)، انتظار-ارزش- هزینه- سود رشید و دلفان (1398)، و حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، دهلم، زیمت و فارلی (1988) سود برده شد . نتایج پژوش نشانگر نقش معنادار کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیابی شناختی (به غیر از مؤلفه تهدید)، هزینه- سود ادراک شده ، و حمایت اجتماعی ادراک شده (به غیر از مؤلفه حمایت دوستان) در پیش بینی هیجان های پیشرفت منفی دانشجویان بود. یافته های پژوهش نشانگر نقش معنادار کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیابی شناختی (جز مولفه تهدید)، هزینه-سود ادراک شده، و حمایت اجتماعی ادراک شده (جز مولفه حمایت دوستان) در پیش بینی هیجان های منفی دانشجویان بود.