1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و هنجاریابی آزمون مردم داری و رابطه آن با خدمت رسانی در کارمندان بانک مسکن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مردم داری، هنجاریابی، خدمت رسانی، بانک مسکن
سال 1399
مجله مديريت سازمان هاي دولتي
شناسه DOI
پژوهشگران خسرو رشید ، کامبیز کریمی ، مائده عطایی ، گلاویژ علیزاده

چکیده

با توجه به وابستگی سازمان ها به نیروی کار و با توجه به این حقیقت که گزینش کارکنان بیشتر از راه آزمون های علمی انجام می شود، فقدان توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان، به ضعف بنیادین سازمان ها تبدیل شده است. از مهم ترین ویژگیهای شخصیتی کارمندان در پیشبرد اهداف سازمان ها و موسسات درگیر با مردم، مردم داری و در پی آن حمایتی است که کارکنان یک سازمان از مراجعه کنندگان و بهره وران خدمات آن سازمان انجام می دهند. مردم داری مولفه های گوناگونی دارد که ضروری است که ضمن شناسایی مهمترین آبعاد آن، ابزار استاندارد لازم برای بررسی این ابعاد در دسترس سازمان ها و موسسات قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی آزمون مردم داری در کارکنان بانک مسکن بود. برای دستیابی به این هدف بر اساس مبانی نظری آزمونی با 22 گویه ساخته شد. برای شناسایی مشکلات احتمالی، این آزمون به گروهی از روان شناسان و متخصصان داده شد که پس از ارزیابی داده ها، دو گویه ضعیف آزمون حذف شدند. سپس آزمون به طور آزمایشی بر روی 50 نفر از گروه نمونه اجرا و برخی از گویه ها تغییر یافتند، و آزمون پایانی ساخته شد. نوع پژوهش توصیفی – پیمایشی و آزمودنی های پایانی 1176 نفر از کارمندان بانک مسکن کشور بودند که 200 نفر از آنها علاوه بر آزمون مردم داری به آزمون ملاکی خدمت رسانی (رشید، 1391) نیز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ، و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان دادند که آزمون مردم داری ساخته شده سه عامل مسوولیت پذیری، همدلی و برونگرایی را می سنجد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمد. همچنین این آزمون همبستگی بالایی با آزمون خدمت رسانی نشان داد (76/0). با توجه به میزان پایایی و روایی به دست آمده پرسشنامه اندازه گیری مردم داری ابزاری مناسب به شمار می رود.