1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی مقیاس رفتار اخلاقی در میان نوجوانان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اخلاق، رفتار اخلاقی، پرسشنامه،
سال 1401
مجله آموزش و پرورش متعالي
شناسه DOI
پژوهشگران آرزو دلفان بیرانوند ، خسرو رشید

چکیده

مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف ساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی مقیاس رفتار اخلاقی در میان نوجوانان انجام شد. روش شناسی پژوهش: پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست (بخش کیفی)، ابتدا منابع و مبانی نظری موجود در زمینه­ی رفتارهای اخلاقی با روش تحلیل محتوا بررسی و مقوله­بندی شدند. در مرحله دوم (بخش کمّی)، براساس کدگذاری اطلاعات حاصل از بررسی منابع، یک مقیاس 35 گویه­ای برای اندازه­گیری2 عامل شناسایی شده­ی رفتارهای سلبی و ایجابی ساخته شد. در این مرحله روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان شهر همدان در سال تحصیلی 1400-1401 بود. اندازه نمونه شامل تعداد 1093 نفر بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چند­مرحله­ای انتخاب شدند و مقیاس پژوهشگر ساخته را تکمیل کردند. برای بررسی روایی ابزار از روش­های تحلیل عاملی اکتشافی، روایی محتوایی، و روایی همزمان و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ سود برده شد. یافته­ ها: نتایج تحلیل عامل اکتشافی، مؤلفه­­ی رفتارهای سلبی و ایجابی را به عنوان2 عامل مقیاس نشان داد. ضریب پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس862/0، و برای زیر مقیاس­های رفتارهای ایجابی و رفتارهای سلبی به ترتیب 918/0، 920/0 به دست آمد. همچنین اطلاعات هنجاری این مقیاس گزارش شده است. بحث و نتیجه­ گیری: بر پایه یافته­های پژوهش می­توان گفت که مقیاس رفتار اخلاقی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می­تواند در تمام سازمان­ها به کار برده شود.