1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی کاربرد روش گربه ی سازگار بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی در کودکان (یک مطالعه موردی))
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اضطراب جدایی، روش گربه سازگار،
سال 1400
مجله مجله علوم پزشكي رازي
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالقاسم یعقوبی ، خسرو رشید ، احمد بیات

چکیده

زمینه و هدف.یکی از شایع ترین اختلالات دوران کودکی، اختلال اضطراب جدایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کاربرد روش گربه ی سازگار بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی در کودکان بود. روش کار.طرح پژوهش آزمایشی تک موردی با خط پایه بود. آزمودنی ها شامل یک دختر 7 ساله و یک پسر 8 ساله بودند که از بین مراجعه کنندگان به درمانگاه های شهر همدان براساس نمونه گیری هدفمند و پس از انجام مصاحبه تشخیصی و تست، مبتلا به اختلال اضطراب جدایی تشخیص داده و طبق ملاک های ورود و احراز شرایط پژوهش انتخاب شدند. پس از اجرای خط پایه، شرکت کنندگان وارد مرحله درمان شدند و روش گربه ی سازگار به صورت انفرادی برای آنان در طی 10 جلسه اجرا شد. تغییرات درمانی، درصد بهبودی، و اندازه ی اثر از ابتدا تا آخرین جلسه به کمک مقیاس علایم مرضی کودکان به دست آمد. یافته ها. یافته ها نشان داد که کاربرد روش گربه ی سازگار در کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی کودکان تاثیر دارد و باعث کاهش شدت، فراوانی، و پیچیدگی نشانه های آن می شود. نتیجه گیری.با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش می توان گفت که در کنار سایر روش های درمانی، روش گربه ی سازگار در کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی و حتی درمان کامل آن، می تواند ابزار مفیدی باشد.