1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی آزمون منطقی بودن/احساسی بودن و بررسی رابطه آن با توانایی تصمیم گیری در کارکنان بانک مسکن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
منطقی بودن، اخساسی بودن، تصمیم گیری، تحلیل عاملی
سال 1400
مجله دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران خسرو رشید ، فضل الله حسنوند ، مائده عطایی ، احمد بیات

چکیده

این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی آزمونی مناسب برای اندازه گیری ویژگی شخصیتی منطقی بودن/ احساسی بودن انجام شده است. برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و گفت و گو با برخی از صاحب نظران، فهرستی از رفتارهای مناسب برای اندازه گیری ویژگی مورد نظر فراهم گردید و بصورت یک پرسشنامه درآمد. در نوشتن گویه ها تلاش بر این بود که محتوا و شکل ظاهری آنها بر اساس فرهنگ بومی باشد. پس از تأیید روایی محتوایی(صوری) گویه ها، برای رفع ابهام و وقوف به مشکلات احتمالی آزمون، از 50 نفر خواسته شد تا ضمن پاسخ به سوالات پرسشنامه، عبارات و واژه های نامفهوم را مشخص کنند. به دنبال این اجرای آزمایشی برخی از گویه ها حذف گردید و تعدادی از گویه ها نیز تغییر یافتند. بدین ترتیب آزمون نهایی آماده شد و به همراه آزمون توانایی تصمیم گیری(به عنوان آزمون ملاکی) بر روی 1024 نفر اجرا گردید. برای تحلیل داده های پژوهش، در کنار روشهای توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های کرویت بارتلت، کفایت نمونه برداری (KMO)، آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس و تحلیل عاملی تاییدی (سازه) با نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها نشان داد که آزمون ساخته شده چهار عامل کنترل شخصی، تأثر عاطفی، بردباری و نوروزگرایی را می سنجد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 86/0 و با روش دونیمه سازی 84/0 محاسبه گردید. همچنین میانگین و انحراف معیار آزمون ساخته شده به ترتیب برابر با 002/67 و63/12 بود. با توجه به میزان پایایی و روایی به دست آمده، پرسشنامه منطقی بودن/ احساسی بودن ابزاری مناسب برای اندازه گیری میزان منطقی یا احساسی بودن افراد در موقعیت های متفاوت است.