1403/03/09
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات درس

عنوان سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی
شماره
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات