1403/03/02

علیرضا خصالی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر -دانشگاه مازندران -دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تلفن: 35343085

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختار عمودی یک دیسک گازی در حضور تابش کیهانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تابش های کیهانی، ساختار عمودی، برافزایش
سال 1402
پژوهشگران سعید ولیزاد(دانشجو)، علیرضا خصالی(استاد مشاور)، آذر خسروی(استاد راهنما)

چکیده

در کهکشان ما، محیط میان ستارهای از مولفه های مختلفی مثل فازهای مختلف گازی، میدان مغناطیسی و پرتوهای کیهانی) CRs ( تشکیل می شود. CR ها ذرات پر انرژی هستند که از اجرام خارج از منظومه شمسی مانند بقایای نواخترها می توانند نشات بگیرند. CR ها در ساختار و تحول ساختاری های میان ستارهای نقش مهمی دارند. این پرتوها انرژی و تکانه را به فضای میانستارهای انتقال میدهند. بنابراین با توجه به اثرات قابل انکار این ذرات بر روی محیطهای میان ستارهای، در این پایاننامه ما سعی می کنیم که ساختار عمودی یک قرص را که در معرض این CR ها قرار دارد بازنگری کنیم و اثر این پرتو را روی ساختار قرص در مسیر عمودی بررسی نماییم. بدین منظور فشار CR ها را به معادلات تکانه وارد کرده و برای فشار این پرتوها یک معادله حالت تعریف میکنیم. سپس ساختار قرص را با روش های ریاضی و عددی حل مینماییم.