1403/04/29
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی سبک اشعار عربی سعدی با تکیه بر همپایگی نحوی و بلاغی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ساختهای همپایه، سبک، اشعار عربی سعدی
سال 1397
پژوهشگران مصطفی کمالجو ، مریم اطهری نیا

چکیده

یکی از شیوه های تاثیرگذاری کلام بر مخاطب و برجسته سازی سبکِ سخن، بهره بردن از ساختهای همپایه است که با بررسی آن میتوان به سبکِ نویسنده و زیباییهای اثر ادبی پی برد. اشعار عربی سعدی به دلیل استفاده شاعر از ساختهای همپایه نحوی و بلاغی، در جایگاه والایی از فصاحت و بلاغت قرار دارد. از این رو بررسی و تحلیل آن حائز اهمیت است و میتواند زیباییهای ادبی و بلاغی آن را آشکار نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، اشعار عربی سعدی را از نظر همپایگی نحوی و بلاغی و روابط معنایی موجود میان سازه های همپایه، که دارای برجستگیهای ویژهای هستند مورد بررسی قرار داده است. از مهمترین مشخصه های آن میتوان به کاربرد فراوان ساختهای همپایه نحوی اشاره کرد که » واو « به صورت تام و واژگانی و همپایگی بلاغی با استفاده از حرف عطف دارای روابط معنایی گوناگونی از قبیل؛ ترادف و تناسب، تضاد و تقابل، نفی و همزمانی هستند. همچنین استفاده همزمان شاعر از همپایگی نحوی – بلاغی، سبب افزایش موسیقایی اشعار وی و تمایز سبکی ایشان گشته است.