1402/12/07
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات درس

عنوان پردازش تصویر
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات