1403/03/03
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات درس

عنوان تجزیه وتحلیل سیگنال ها و سیستم
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات