20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان ممنوعيت حبس زوج معسر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ممنوعیت حبس زوج معسر
مجله مطالعات راهبردی زنان
شناسه DOI
پژوهشگران عاتکه قاسم زاده (نفر اول) ، علی اکبر ایزدی فرد (نفر دوم) ، سعید ابراهیمی (نفر سوم)

چکیده

ضمانتاجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمیتواند مهریه را بپردازد، یکی از مشــکالتی اســت که میتواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجاییکه در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و بهموقع مهریه میتواند به تحکیم این روابط بیانجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بهدنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، »قانون حمایت خانواده مصوب 1391 »و »قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 »حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه جایز است؟ وضعیت حبس زوج معسر چگونه است؟ براساس نتایج بهدست آمده از کتب فقهی، رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده و حبس معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در کتب فقهی برای مهریه ضمانتاجرای حبس مطرح نشــده اســت. در قوانین مذکور نیز تنها در موارد اثباتنشدن اعسار با وجود سابقهی مالئت یا در موارد اثبات ایسار زوج، حبس وی مقرر شده که با فقه امامیه سازگار است.