20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فقهی و حقوقی حضور زنان در اماکن ورزشی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حضور، زن، اماکن ورزشی، فقه اسلامی، قانون اساسی
پژوهشگران محمد صابر باقری (نفر اول) ، علی اکبر ایزدی فرد (نفر دوم) ، محمد محسنی دهکلانی (نفر سوم)

چکیده

مسئله حضور زنان در ورزشگاهها برای تماشای ورزش مردان، دارای ابعاد مختلف قههفی و حهفویی اسف کفه قهیهفان و حهویدانان درباره هر یک از آن ابعاد، غالباً اختلاف نظر دارند از این رو نمیتوان درباره حضور زنان در همه ورزشگاههفا و نسب به همه ورزشها یکسان نظر داد.بنابراین با رجوع به قهه اسلامی و دیدگاه حهویدانان و جستجو در مصادر و منابع قههی و حهویی، در این پژوهش، دیدگاه مخالفین و مواقهین حضور زنان در امفاکن ورزشفی، مفورد نهفد و بررسفی یفرار گرق و این نتیجه به دس آمد که اصل حضور زنان در اماکن ورزشی با هیچ منع شرعی همراه نیس . تخصصاً اینکه بفا توجه به سیره ائمه معصومین و یاعده اباحه و حهوق طبیعی زن و ماده 22 و 21 یانون اساسی کشور، حضور زنان در امفاکن ورزشی جایز بوده و مؤید آن،عموم روایاتی اس که حضور بانوان در اجتماع را جایز شفمرده اند.بفه نظفر نگارنفده حکف یانونیحضور زنان در اماکن ورزشی تا حدودبسیاری تابع ساختار قیزیکی ورزشگاهها بفوده کفه بفا تیییفر در سفاختار آن هفا میتوان امکان حضور زنان را قراه نمود