20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان تاملي فقهي در قاعده عدم تأخير اجراي حد با عارض شدن جنون (نقدي بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامي سال 92)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جنون، قاعده عدم تأخیر اجرای حد، تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، اطلاق ادله حدود.
مجله فقه و اصول
شناسه DOI
پژوهشگران علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول) ، سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم) ، حامد عابدی (نفر سوم)

چکیده

چکیده است. « عدم تأخیر اجرای حد با عارضشدن جنون » یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکبجرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمیافتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا میشود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کردهاند. نویسندگان پساز بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفتهاند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.