20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان تأملي فقهي در حرزيت مكان هاي مجهز به دوربين مداربسته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فقه، حرز، دوربین مااربسته، نظارت.
مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب الله چوپانی مرسی (نفر اول) ، علی اکبر ایزدی فرد (نفر دوم) ، محمد محسنی دهکلانی (نفر سوم)

چکیده

یکی از فناوریهایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و ممتاها و جلوگیری از ربوده شان اموال، کاربرد بسیار گستردهای دارد دوربین مااربسته می باشا. اقتضتا شرایط امروزی زناگی بشری چنان اس که در بعضی اماکن تنها راه صیان و حفاظ از امتوال ، بهرهگیری از فناوری فوق میباشا. پرسش اساسی این مقاله این است کته میتا سترق از مکتان مجهز به دوربین مااربسته، واجا شرایط سرق از حرز به حساب می میا یا خیر؟ پاست بته ایتن سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری اس و من اینکه، مقوم مفهوم حرز چیس ؟ میا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صاق عنوان حرز کفای میکنتا؟ یتا در صورت اثبات حرزی نظارت، میا ادله به گونهای هس که شامل نظتارت و پتایش از یریت دوربین مااربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی ایتن گستتردگی ادعایی اس ؟ نویسناگان با استناد به ادلهای که متن مقاله متکفل بیان من است بتا کتافی دانستتن نظارت و روی در صاق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصتااق، امتروزه مکتان مجهتز بته دوربین مااربسته را البته با تحق شرویی، مصااق سرق از مکان مَحروز مییابا.