20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي فقهي امكان توسعه ركن مادي جرم قذف به افعال غيركلامي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قذف، رکن مادی، توسعه متعلَق، افعال غیرکلامی.
مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب الله چوپانی مرسی (نفر اول) ، علی اکبر ایزدی فرد (نفر دوم) ، محمد محسنی دهکلانی (نفر سوم)

چکیده

نسبت دادن « فارغ از اختلافنظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به را هم داخل در تعریف قذف دانستهاند، » سحق « به دیگری تعریف کردهاند و بعضی انتساب به » زنا یا لواط اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانستهاند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این انتساب « در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا میکند. گویی رکن مادی این جرم » تکلم « و » تفوه « تعریف است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه )= شهادت( در مقابل » ویژه کلامی و گفتاری دانستهاند. این نوشتار با » استماع « و » سمع « برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفتهاند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین )نوشته بر کاغذ(، ثبت در فضای مجازی )تایپ(، کاریکاتور، محرز بوده و دلالت آن امر بر » انتساب به زنا و یا لواط « فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت میکند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.