20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان تأملاتي فقهي در ماده 665 قانون مجازات اسلامي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دیات، بیضتین، بیضه چپ، بیضه راست، قاعده دیه اعضا.
مجله جستارهای فقهی و اصولی
شناسه DOI
پژوهشگران صالح منتظری (نفر اول) ، محمد محسنی دهکلانی (نفر دوم) ، علی اکبر ایزدی فرد (نفر سوم)

چکیده

یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتا به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور از بین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده دیه دو بیضه استثناء شده است. تعدادی از فقهای امامیه دیه بیضه چپ را دو سوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده 665 آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوال پنج گانه موجود در مسأله و بدون تمایز نهادن میان بیضه چپ و راست دیه هر یک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات می باشد.