1403/03/25
حسن تقوی جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 01135302922

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و بررسی باکتریهای مگنتوتاکتیک از محیطهای آبی و ارزیابی تولید نانوذرات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتریهای مگنتوتاکتیک، مگنتوزوم، نانوذرات
سال 1396
پژوهشگران نفیسه شمس آبادی ، مجتبی محسنی ، حسن تقوی جلودار

چکیده

باکتریهای مگنتوتاکتیک، گروه متنوعی از میکروارگانیسمهای محیطهای آبی هستند که با تولید مگنتوزوم، تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین جهت گیری میکنند. این باکتریها گرم منفی و دارای اشکال متنوع کروی، میلهای، ویبریو شکل و مارپیچی میباشند. مگنتوزومهای جدا شده از عصاره سلولی این باکتریها کاربرد وسیعی در علوم پزشکی بخصوص در تحویل هدفمند دارو و درمان سرطان دارند. با استفاده از فرآیند تولید نانوذرات آهن توسط باکتریها، برخلاف روشهای فیزیکی و شیمیایی تولید آن، میتوان از ایجاد آلودگیهای زیست محیطی جلوگیری کرد. در این پژوهش حضور باکتریهای مگنتوتاکتیک در ژنوم باکتریها به ،capillary racetrack محیطهای آبی بررسی شد. پس از جمعآوری نمونهها و جداسازی باکتریها به روش 16 ، باکتریهای مگنتوتاکتیک S rRNA روش استاندارد استخراج شد. به کمک واکنش زنجیرهای پلیمراز و تعیین توالی ژن شناسایی شدند. همچنین در تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری، تولید نانو ذرات آهن بررسی شد.