07 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و بررسی باکتریهای مگنتوتاکتیک از محیطهای آبی و ارزیابی تولید نانوذرات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتریهای مگنتوتاکتیک، مگنتوزوم، نانوذرات
پژوهشگران نفیسه شمس آبادی (نفر اول) ، مجتبی محسنی (نفر دوم) ، حسن تقوی جلودار (نفر سوم)

چکیده

باکتریهای مگنتوتاکتیک، گروه متنوعی از میکروارگانیسمهای محیطهای آبی هستند که با تولید مگنتوزوم، تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین جهت گیری میکنند. این باکتریها گرم منفی و دارای اشکال متنوع کروی، میلهای، ویبریو شکل و مارپیچی میباشند. مگنتوزومهای جدا شده از عصاره سلولی این باکتریها کاربرد وسیعی در علوم پزشکی بخصوص در تحویل هدفمند دارو و درمان سرطان دارند. با استفاده از فرآیند تولید نانوذرات آهن توسط باکتریها، برخلاف روشهای فیزیکی و شیمیایی تولید آن، میتوان از ایجاد آلودگیهای زیست محیطی جلوگیری کرد. در این پژوهش حضور باکتریهای مگنتوتاکتیک در ژنوم باکتریها به ،capillary racetrack محیطهای آبی بررسی شد. پس از جمعآوری نمونهها و جداسازی باکتریها به روش 16 ، باکتریهای مگنتوتاکتیک S rRNA روش استاندارد استخراج شد. به کمک واکنش زنجیرهای پلیمراز و تعیین توالی ژن شناسایی شدند. همچنین در تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری، تولید نانو ذرات آهن بررسی شد.