18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوی پراکنش فصلی و تنوع گونه ای ماکروجلبک های قهوه ای در سواحل جزیره قشم (خلیج فارس)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ماکروجلبک، تنوع زیستی، الگوی پراکنش، قشم، خلیج فارس
پژوهشگران نگین صفایی (نفر اول) ، مریم آخوندیان (نفر دوم) ، حسن تقوی جلودار (نفر سوم)

چکیده

به دلیل افزایش ریسک تهدید اکولوژیکی از جنبه تنوع زیستی و الگوی پراکنش جوامع جلبکی ناشی از توسعه چشمگیر صنعت گردشگری دریایی در سواحل جزیره قشم، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت فراوانی و الگوی پراکنش فصلی ماکروجلبک های قهوه ای (Phaeophyta) و نیز پایش تنوع زیستی این گروه از جلبک ها در منطقه کشندی سواحل این جزیره طی یک دوره یکساله ) 1398 ( صورت پذیرفت. در سواحل شرقی جزیره قشم ضمن سنجش دما، اسیدیته، شوری و عمق شفافیت آب، نمونه برداری فصلی از ماکروجلبک های قهوه ای از سه منطقه بالا، میان و زیر کشندی انجام شد. در این مطالعه، 22 گونه متعلق به 5 خانواده شناسایی گردید، که Lyengaria stellata ، Padina pavonica و Colpomenia sinuosa به عنوان گونه های غالب در طول سال شناخته شدند. بیشترین زیست توده ماکروجلبکها ) 99 / 5 ± 22 / 88 گرم وزن خشک در متر مربع( در بهار و کمترین مقدار آن ( 86 / 1 ± 76 / 26 ( در تابستان و بیشترین میانگین زیست توده در ناحیه میان و زیر کشندی ثبت گردید. منطقه مورد مطالعه تا حدود زیادی از الگوی همگن پراکنش جلبکهای قهوه ای برخوردار است، که تابعی ازتغییرات فصلی بوده و در مقایسه با مطالعات پیشین، تنوع زیستی و الگوی پراکنش فصلی جلبک های قهوه ای، بیانگر وجود شرایط استرس زا در منطقه مطالعاتی نیست.