1403/04/01
حسن تقوی جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 01135302922

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوی پراکنش فصلی و تنوع گونه ای ماکروجلبک های قهوه ای در سواحل جزیره قشم (خلیج فارس)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ماکروجلبک، تنوع زیستی، الگوی پراکنش، قشم، خلیج فارس
سال 1400
پژوهشگران نگین صفایی ، مریم آخوندیان ، حسن تقوی جلودار

چکیده

به دلیل افزایش ریسک تهدید اکولوژیکی از جنبه تنوع زیستی و الگوی پراکنش جوامع جلبکی ناشی از توسعه چشمگیر صنعت گردشگری دریایی در سواحل جزیره قشم، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت فراوانی و الگوی پراکنش فصلی ماکروجلبک های قهوه ای (Phaeophyta) و نیز پایش تنوع زیستی این گروه از جلبک ها در منطقه کشندی سواحل این جزیره طی یک دوره یکساله ) 1398 ( صورت پذیرفت. در سواحل شرقی جزیره قشم ضمن سنجش دما، اسیدیته، شوری و عمق شفافیت آب، نمونه برداری فصلی از ماکروجلبک های قهوه ای از سه منطقه بالا، میان و زیر کشندی انجام شد. در این مطالعه، 22 گونه متعلق به 5 خانواده شناسایی گردید، که Lyengaria stellata ، Padina pavonica و Colpomenia sinuosa به عنوان گونه های غالب در طول سال شناخته شدند. بیشترین زیست توده ماکروجلبکها ) 99 / 5 ± 22 / 88 گرم وزن خشک در متر مربع( در بهار و کمترین مقدار آن ( 86 / 1 ± 76 / 26 ( در تابستان و بیشترین میانگین زیست توده در ناحیه میان و زیر کشندی ثبت گردید. منطقه مورد مطالعه تا حدود زیادی از الگوی همگن پراکنش جلبکهای قهوه ای برخوردار است، که تابعی ازتغییرات فصلی بوده و در مقایسه با مطالعات پیشین، تنوع زیستی و الگوی پراکنش فصلی جلبک های قهوه ای، بیانگر وجود شرایط استرس زا در منطقه مطالعاتی نیست.