1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش خودکارآمدی عمومی و نقش های جنسیتی مردانگی و زنانگی در سرسختی روان شناختی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرسختی روان شناختی؛ خودکارآمدی؛ نقش های جنسیتی
سال 1394
مجله پژوهش های نوین روانشناختی
شناسه DOI
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، ام البنین احمدی

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین نقش خودکارآمدی عمومی و نقش­های جنسیتی در سرسختی روانشناختی بود. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 192 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد از گروه­های تحصیلی سخت (ریاضی محض، علوم کامپیوتری و فیزیک) و نرم (علوم تربیتی، ادبیات انگلیسی، ادبیات فارسی و اقتصاد) در دانشگاه مازندران انتخاب شدند. داده­ها از طریق مقیاس اندازه­گیری سرسختی روان­شناختی، مقیاس خودکارآمدی عمومی و مقیاس نقش جنسیتی بم جمع­آوری گردید. یافته­ها نشان داد بین سرسختی روان­شناختی با خودکارآمدی عمومی و نقش­های جنسیتی مردانگی و زنانگی به­ترتیب همبستگی 55/0، 037/0-097/0- وجود دارد. تحلیل رگرسیـون نیز نشان داد تـنها متغیرخودکارآمدی عـمومی مـی­تواند 5/31 درصد واریانس سرسختی روان­شناختی را تبیین نماید و این نمایانگر آن است صرف­نظر از پذیرش نقش­های جنسیتی مردانه و زنانه، بین مواجهه مؤثر با چالش­های زندگی و تصور فرد از قابلیت­ها و کارآیی شخصی ارتباط وجود دارد.