1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و رواسازی مقیاس تردید در انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
"مقیاس تردید در انتخاب رشته تحصیلی"، "روانسنجی"، "اعتبار"، "روایی"
سال 1397
پژوهشگران هدی عباس زاده ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، مجید غفاری

چکیده

پژوهش ها اغلب به انتخاب رشته تحصیلی در مقطع متوسطه یا انتخاب رشته هنگام ورود به دانشگاه مربوط است. اما درباره علل تغییر رشته تحصیلی در دانشگاه و تقاضا برای رشته ای جدید که شکل خاصی از انتخاب رشته می باشد، پژوهش های چندانی انجام نشده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ساخت ابزاری برای اندازه گیری تردید در انتخاب گرایش یا رشته تحصیلی در دانشجویان بود. نمونه ای شامل سیصد و پنج نفر دانشجوی دختر در دامنه سنی 11 تا 04 سال )04/0 ± 40/22: میانگین( از طریق روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از دانشگاه مازندران انتخاب شدند و مقیاس تردید در انتخاب رشته تحصیلی و نسخه دانشجویی سیاهه فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ را تکمیل کردند. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی )CFA) نشان داد که الگوی چهار عاملی مقیاس تردید در انتخاب رشته تحصیلی برازش مناسبی با داده ها دارد. روایی سازه مقیاس تردید در انتخاب رشته تحصیلی از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بین زیر مقیاس ها و نمره کل آن نیز مورد تایید قرار گرفت. روایی همگرای مقیاس تردید در انتخاب رشته تحصیلی از طریق بررسی ضرایب همبستگی نمرات حاصل از آن با نمرات فرسودگی تحصیلی در نمونهی 04 نفری و جدا از نمونه اصلی پژوهش بررسی شد و نتایج مطابق انتظار و معنیدار بود. همسانی درونی به دست آمده قابل قبول بود )آلفای کرونباخ = 66/4 تا 22/4 .)اعتبار بازآزمایی مقیاس 42/4 به دست آمد. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، مقیاس تردید در انتخاب رشته تی واجد ویژگیهای روانسنجی مناسبی است