1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
همسانی درونی و تحلیل عاملی تاییدی سیاهه باورهای معرفتی. (EBI)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باورهای معرفتی
سال 1396
مجله پژوهش هاي نوين روانشناختي
شناسه DOI
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی سیاهه باورهای معرفتی شرلو، بندیکسن و دانکل انجام شده است. روش پژوهش توصیفی بوده و نمونه پژوهش مشتمل بر 289 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه مازندران بوده است که از طریق نمونه گیری چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور تعیین پایایی و روای سیاهه، از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد پایایی به دست آمده برای خرده مقیاس ها بین 0/28 تا 0/66 و برای کل مقیاس 0/77 است که حاکی از پایایی پایین برای خرده مقیاس ها و پایایی قابل قبول برای کل مقیاس است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد گویه های مقیاس روی 5 عامل مفروض (دانش ساده، دانش قطعی، توانایی ذاتی، مرجع عالم، یادگیری سریع) بارگذاری شده اند. بنابراین مدل پنج عاملی باورهایم عرفتی مقیاس شراو و همکاران روی نمونه دانشجویان ایرانی مورد پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و می تواند برای سنجش باورهای معرفتی دانشجویان کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است به دلیل آنکه بار عاملی 7 مورد از پرسش های مقیاس معنی دار نبودند یا از سطح معنی داری پایین برخوردار بودند، موارد چندان مناسبی نیستند اما در عین حال تایید این یافته نیازمند پژوهش های بیشتر روی گروه های سنی مختلف جامعه ایرانی است.