1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آگاهی فراشناختی اساتید در فرایند تدریس و رابطه آن با نیاز به شناخت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نیاز به شناخت، آگاهی فراشناختی، اعضای هیئت علمی.
سال 1394
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، سیده فاطمه کاظمی

چکیده

هدف از پژوهش کنونی بررسی آگاهی فراشناختی اساتید از فرایند تدریس و رابطه آن با نیاز به شناخت در اساتید دانشگاه مازندران می باشد. گروه نمونه پژوهش کنونی 145 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، از میان 11 دانشکده این دانشگاه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات «سیاهه آگاهی فراشناختی» و «مقیاس نیاز به شناخت» می باشد. داده های مشارکت کنندگان با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تی تک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نیاز به شناخت و آگاهی فراشناختی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری بین سابقه تدریس با آگاهی فراشناختی و نیاز به شناخت دیده نشد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیز حاکی از بالاتر بودن نمرات آگاهی فراشاختی و نیاز به شناخت اساتید از میانگین می باشد.