1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه، پیوند با مدرسه و میزان درگیری دانش آموزان در مدرسه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ادراک از جو مدرسه، پیوند با مدرسه ،درگیری در مدرسه، نوجوانان.
سال 1395
پژوهشگران سیده فاطمه کاظمی ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی

چکیده

هدف از پژوهش کنونی بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه، پیوند با مدرسه و میزان درگیری دانش آموزان در مدرسه بوده است. 128 دانش آموز دوره اول متوسطه در پژوهش کنونی مشارکت داشتند و پرسشنامه ادراک از جو مدرسه، پرسشنامه پیوند با مدرسه و پرسشنامه درگیری در مدرسه را تکمیل نمودند. روش پژوهش کنونی از نوع مدل سازی معادلات ساخاری است. متغیر ادراک از جو مدرسه به عنوان متغیر برون زا، و متغیرهای پیوند با مدرسه و درگیری در مدرسه به عنوان متغیرهای درون زا وارد مدل شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل ساختاری بوده است.