20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
راه اندازی و پایدارسازی کسب و کارهای کارآفرینانه و اشتغالزا کاسپین سافت SSKB))
نوع پژوهش ابداع
کلیدواژه‌ها
کسب و کار- اشتغال- کارآفرینی
پژوهشگران حسنعلی آقاجانی (نفر اول)

چکیده

سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و ایجاد اشتغال مولد است. به همین دلیل امروزه دانشگاهها و مراکز علمی نیز به سمت کارآفرینی دانشگاهی پیش می روند. دانشگاهها در مراحل اولیه عمر خود در قالب دانشگاههای نسلهای اول و دوم براى مدتی طولانى فقط به فعالیتهاى آموزشى و بعد هم پژوهشی مى پرداختند. اما دانشگاههای نسل سوم و چهارم، مهارت محور و فناوری محور، کسب وکارمحور و اشتغال محورند. آنها کارآفرین، ارزش آفرین و ثروت آفرینند. و یکی از ویژگیهای آنها تولید دانش کاربردی و ارائه آنها به جامعه است. تشریح و تبیین نقش و جایگاه کارآفرینی، کسب و کارهای کارآفرینانه و اشتغالزا، فرصتهای کارآفرینانه، فرهنگ کار و اشتغال، پایدارسازی کسب وکارها و . . . به عنوان اصلی ترین اهداف نگارش کتاب حاضر می باشند. بر این اساس در این کتاب مباحث مربوط به بسترهای فرهنگی کارآفرینی و ایجاد اشتغال، فرصتهای کارآفرینانه، راه اندازی، پایدارسازی و خروجی کسب و کارهای کارآفرینانه و اشتغال زا و مطالب مرتبط با آنها مطرح خواهند شد. کتاب حاضر از هیجده فصل تشکیل شده است. فصل اول به بیان کلیات و هدف و منظور از نگارش کتاب اختصاص یافته، و به تعاریفی از کارآفرینی، فرصتها، نوآوری، خلاقیت و ... اشاره کرده است. آنگاه طی فصول دوم تا هیجدهم به تشریح دانشهای مرتبط با کارآفرینی در قالب راه اندازی و پایدارسازی کسب وکارهای دانش بنیان در حوزه های مختلف علمی و تجربی پرداخته شده است.